Działalność naukowa

Zainteresowania badawcze Kliniki

Klinika prowadzi wielokierunkową działalność naukową związaną z działalnością kliniczną.

Przedmiotem naszych zainteresowań i publikacji naukowych z zakresu chirurgii dziecięcej są zagadnienia związane m. in.  z leczeniem chirurgicznym różnych wad rozwojowych u  noworodków, chirurgią wątroby, trzustki i dróg żółciowych, cholestazami niemowlęcymi, rolą chirurgii w leczeniu nieswoistych zapaleń jelita, diagnostyką i leczeniem zaburzeń motoryki jelita, w szczególności choroby Hirschsprunga, kompleksowym leczeniem guzów i malformacji naczyniowych, onkologią dziecięcą szczególnie w odniesieniu do guzów wątroby, nadnerczy, tarczycy, klatki piersiowej, chirurgią naczyniową u dzieci w tym w szczególności chirurgicznym leczeniem nadciśnienia naczyniowo-nerkowego, leczeniem chirurgicznym otyłości, rehabilitacją jelita w zespole krótkiego jelita, chirurgią przełyku, w tym w szczególności sposobami rekonstrukcji przełyku i wielu innymi zagadnieniami.

W zakresie transplantacji narządów u dzieci prowadzimy badania naukowe dotyczące m. in.  optymalizacji leczenia immunosupresyjnego po przeszczepieniu wątroby, wczesnej diagnostyki i leczenia chłoniaków potransplantacyjnych, diagnostyki i leczenia powikłań chirurgicznych po transplantacji wątroby, w tym w szczególności powikłań żółciowych i zwężeń żyły wrotnej, zakażeń grzybiczych po przeszczepieniu wątroby, odległych wyników przeszczepienia wątroby u dzieci, postępowania w ostrej niewydolności wątroby, przeszczepiania wątroby w pierwotnych nowotworach wątroby, czynności innych narządów i powikłań pozawątrobowych w odległym czasie po transplantacji wątroby (serce, nerki, ośrodkowy układ nerwowy i in.). W odniesieniu do transplantacji nerek przedmiotem naszych badań są m. in. powikłania chirurgiczne po przeszczepieniu nerki i ich leczenie (w szczególności powikłania naczyniowe, powikłania urologiczne, i in.), przeszczepianie nerek u dzieci z dysfunkcją dolnych dróg moczowych i in.

Wyrazem ww zainteresowań naukowych kliniki jest niemal 600  publikacji w czasopismach naukowych, szereg grantów prowadzonych w klinice lub z udziałem personelu naszej kliniki, ogromna liczba prezentacji na zjazdach naukowych krajowych i zagranicznych.

Publikacje z udziałem personelu Kliniki

http://archiwum.czd.pl/~expertus/

Wyszukiwanie wg. schematu

Projekty badawcze z udziałem personelu kliniki

Granty zewnętrzne

KBN 0826/P05/2001/20 (6 POSE 095 20) 2001 Kompleksowa ocena czynności nerek u dzieci leczonych przeszczepieniem wątroby ze szczególnym uwzględnieniem wplywu pierwotnej choroby wątroby i leków immunosupresyjnych
KBN 0827/P05/2001/20 (6 PO5E 096 20) 2001  Ocena układu krążenia u dzieci po przeszczepach wątroby
KBN PB 781/P05/2000/18 2000  Przetrwała hipoglikemia i hiperinsulinemia – ocena korelacji morfologiczno-klinicznej, poprawa diagnostyki mikroskopowej i próba określenia roli apoptozy w patomechaniźmie  choroby
KBN PB 993/P05/98/14 2014 Ocena związku pomiędzy genotypem a przebiegiem klinicznym choroby i skutecznością leczenia u dzieci z rodzinną, postępującą cholestazą wewnątrzwątrobową
KBN PB 0583/P05/2003/24 2003 Ocena neurologiczna dzieci z niewydolnością wątroby zakwalifikowanych i leczonych przeszczepem wątroby
NCN 3939/B/P01/2010/39 2010 Ocena stanu immunologicznego biorców pediatrycznych przeszczepu wątroby od żywego spokrewnionego dawcy w celu identyfikacji pacjentów z tzw. operacyjną tolerancją umożliwiającą stopniowe odstawienie leczenia immunosupresyjnego
POWR.05.04.00-00-0164/18-00 2019 Program wszechstronnego szkolenia w wideochirurgii (chirurgii minimalnego dostępu) w oparciu o zaawansowane techniki symulacji.

Granty wewnętrzne/statutowe z ostatnich 5 lat

247/17 2017-04-01 Porównawcze monitorowanie liczby kopii EBV DNA we krwi pełnej i w osoczu u pacjentów po przeszczepieniu wątroby.
248/17 2017-04-01 Monitorowanie zmian morfologicznych w wątrobie przeszczepionej w protokolarnych biopsjach wątroby pobranych w stałych odstępach czasu (1, 5, 10 i 15-18 lat po transplantacji).
252/17 2017-08-07 Ocena przydatności nowych metod diagnostyki patomorfologicznej biopsji wątroby u dzieci w przebiegu cholestatycznych chorób o charakterze wewnątrzwątrobowym.
S153/2017 2017-04-01 Monitorowanie czynności nerek oraz czynników ryzyka sercowo-naczyniowego u dzieci w odległym czasie po przeszczepieniu wątroby.
S154/2017 2017-04-01 Charakterystyka wybranych parametrów odpornościowych w wątrobie i krwi obwodowej u dzieci z atrezją dróg żółciowych.
S160/2017 2017-09-20 Walidacja zastosowania elastografii rezonansu magnetycznego (MREl – Magnetic Resonance Elastography) w chorobach wątroby w pediatrycznej grupie wiekowej, z pozycji metody  o ugruntowanej wartości w ocenie wątroby u pacjentów dorosłych.
S167/2018 2018-06-15 ​Wielkoskalowe profilowanie ekspresji miRNA komórkowego i wirusa Epsteina-Barr u pacjentów pediatrycznych po transplantacji wątroby z przewlekle wysoką wiremią.
S173/2018 2018-06-15 ​Retrospektywna analiza powikłań żółciowych u dzieci po przeszczepieniu fragmentu wątroby od żywego dawcy.
S179/2018 2018-06-15 ​Analiza wyników przeszczepiania nerek u pacjentów pediatrycznych ze schyłkową niewydolnością nerek  i dysfunkcją dolnych dróg moczowych.
M18/16 2016-08-16 Etiopatogeneza i diagnostyka zaburzeń  motoryki przewodu pokarmowego u dzieci. Próba zwiększenia patomorfologicznych  możliwości diagnostycznych.
M25/17 2017-08-07 Wpływ polimorfizmów i mutacji DNA biorcy/dawcy na stan przeszczepionej wątroby w długofalowej obserwacji.
S183/2019 2019-09-02 Analiza czynności nerek we wczesnym okresie okołooperacyjnym u dzieci po transplantacji wątroby – badanie prospektywne.