Regulamin hospitalizacji w Oddziale Chirurgii Dziecięcej

REGULAMIN ODDZIAŁU: KLINIKA CHIRURGII DZIECIĘCEJ I TRANSPLANTACJI NARZĄDÓW ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ

ZASADY POBYTU PACJENTA W ODDZIALE

 1.  Pacjenci przebywający w Oddziale oraz ich rodzice/opiekunowie mają obowiązek stosowania się do zaleceń personelu medycznego.
 2. W czasie obchodów lekarskich, wykonywania zabiegów, pobierania badań lub innych czynności związanych z procesem leczenia i pielęgnowania pacjent zobowiązany jest przebywać na sali chorych lub w innych miejscach do tego celu przeznaczonych.
 3. Pacjent zobowiązany jest do utrzymywania porządku na salach chorych.
 4. Zabrania się przyjmowania przez pacjentów leków innych niż zleconych przez lekarza prowadzącego lub dyżurnego.
 5. Pacjentowi nie wolno spożywać artykułów spożywczych bez wiedzy i zgody lekarza prowadzącego i pielęgniarki dyżurnej.
 6. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 – 6.00. W tym czasie wszyscy pacjenci zobowiązani są do przebywania w łóżkach.
 7. Pacjentowi nie wolno zakłócać spokoju innym pacjentom oraz pracy personelu.
 8. Pacjent zobowiązany jest do:
  • przestrzegania przyjętego w Oddziale godzinowego rozkładu dnia,
  • pozostawienia w dniu przyjęcia do Instytutu, garderoby oraz wartościowych przedmiotów w depozycie szpitala lub oddania ich rodzinie,
  • poszanowania mienia szpitala oraz innych pacjentów,
  • stosowania się do obowiązującego na terenie całego szpitala zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu, używania środków odurzających.
 9. Opuszczenie Oddziału przez Pacjenta jest możliwe tylko i wyłącznie na teren szpitala za pisemną zgodą lekarza prowadzącego lub dyżurnego pod opieką rodzica i/lub opiekuna prawnego.
 10. Pacjent nie ma prawa fotografować, filmować, nagrywać audio lub video innych pacjentów oraz członków personelu szpitala bez ich pisemnej zgody.
 11. Zabrania się zmieniania ustawień urządzeń szpitalnych w tym aparatury i sprzętu medycznego, instalacji elektrycznej, wentylacyjnej i grzewczej.
 12. Ze względów bezpieczeństwa nie wolno używać w pomieszczeniach Oddziału urządzeń elektrycznych (czajniki, grzałki, żelazka itp.)
 13. Personel Oddziału nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pacjentów, rodziców i/lub opiekunów.

ZASADY POBYTU RODZICÓW / OPIEKUNÓW W ODDZIALE

 1. Rodzic/opiekun prawny dziecka ma prawo do całodobowego pobytu przy chorym dziecku w oddziale, przy czym, pobyt ten wiąże się z poniesieniem opłaty rekompensującej koszty pobytu rodzica lub opiekuna pacjenta w oddziale szpitalnym, za czas nieobjęty godzinami odwiedzin.
 2. Z uwagi na wielkość sal chorych, przy dziecku jednoczasowo może przebywać 1 osoba, lub za zgodą personelu, wyjątkowo 2 osoby w porze dziennej, a w porze nocnej wyłącznie 1 osoba.
 3. Rodzic/opiekun podczas nocnego pobytu przy dziecku powinien korzystać wyłącznie z własnego koca, poduszki i środków higienicznych, przy czym nocne posłanie powinno zostać uprzątnięte do godz. 8:00. Zabrania się spania lub przebywania w jednym łóżku z dzieckiem.
 4. Osoby przebywające z dzieckiem w Oddziale zobowiązane są do:
  • utrzymania porządku na sali,
  • dbania o własną higienę (środki higieniczne we własnym zakresie), łazienka z prysznicem nr 412.
  • stosowania się do obowiązującego na terenie całego szpitala zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu, używania środków odurzających.
 5. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do zabezpieczenia blokady i barierki łóżka pacjenta gdy oddalają się od dziecka.
 6. Zabrania się używania na salach czajników elektrycznych, spożywania posiłków i picia napojów.
 7. Należy korzystać tylko i wyłącznie z pomieszczeń przeznaczonych dla rodziców/ opiekunów – Nr 412, 460a. 436a, 443, 444.
 8. Rodzice/opiekunowie mogą przechowywać małe ilości żywności w lodówce w kuchence rodziców. Posiłki można spożywać wyłącznie w kuchence przeznaczonej dla rodziców – Pokój nr 436c.

ZASADY ODWIEDZIN

 1. Dziecko przebywające w Oddziale można odwiedzać codziennie w godzinach 7.00-20.00.
 2. Obecność infekcji u osoby pragnącej odwiedzić dziecko w szpitalu (katar, grypa, opryszczka, biegunka, zakażenia skórne itp.) stanowi bezwzględne przeciwwskazanie do odwiedzin, stwarza bowiem zagrożenie epidemiologiczne dla wszystkich dzieci w Oddziale.
 3. Zobowiązujemy osoby odwiedzające do korzystania z szatni w celu pozostawienia wierzchniego okrycia oraz bagażu.
 4. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, prawo do odwiedzin i sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej w oddziale, może być czasowo ograniczone przez Kierownika Oddziału.
 5. Ze względów epidemiologicznych, zaleca się unikanie odwiedzin przez dzieci poniżej 14 roku życia.

TELEFONY KONTAKTOWE

1. Punkt pielęgniarski: Odcinek A – 22 815 1440, Odcinek B – 22 815 1441
2. Świetlica: 22 801 3470